Regelhinder? Berätta för oss!

Uppdatering 1 juni: 

BREVLÅDAN FÖR ATT LÄMNA IN PROBLEMBESRIVNINGAR ÄR NU STÄNGD.

Tack för alla bidrag. Läs mer här.

Upplever ni att det finns regelverk som hindrar nya tekniska lösningar? Berätta för oss senast den 31 maj  

Komet prövar ett nytt arbetssätt för att fånga upp och därefter hantera upplevda problem med regler. Vi vänder oss till företag och organisationer som har en ny teknisk lösning eller vill använda befintlig teknik på nya sätt.

Regler har olika syften. Vissa syftar till att värna om de demokratiska rättigheterna eller individens rätt till privatliv medan andra syftar till att styra utvecklingen i en viss riktning. Regler för statsförvaltning och näringsverksamhet kan bland annat syfta till att värna en svagare part eller att väga det allmännas intresse mot de enskildas.

Ibland hämmar eller hindrar regler nya tekniska lösningar. För att kunna göra något åt det vill vi veta vad som hindrar användningen av ny teknik eller vilka specifika bestämmelser som stoppar den.

Coronakrisen ställer många frågor på sin spets när det gäller användning av ny teknik eller möjligheten att påskynda teknikupptaget i samhället. I den digitala blanketten finns därför en ruta som ni kan kryssa i om din tekniska lösning kan bidra i hanteringen av Coronakrisen. Komet kommer att gå igenom dessa skyndsamt.

Berätta för oss!

Upplever ni att det finns otydliga, motstridiga eller dåligt anpassade regler inom ditt verksamhetsområde? Eller upplever ni att det saknas regelverk inom ett visst område? Kanske är det oklart vilken myndighet som ansvarar för frågor runt den teknik ni vill utveckla?

Använd vår digitala blankett för att berätta om er lösning och de hinder eller problem ni har stött på när det gäller regelverk.

Med regelverk menar vi här EU-rätt, lag, förordning och myndighetsföreskrifter.

Komets digitala blankett hittar ni här!

Vill du se frågorna innan du går in i blanketten? Läs här.

Notera att detta inte är en enkät. Det är en möjlighet för er som sitter med de verkliga problemen att tala om det för oss. Komet gör här ett försök för att testa ett nytt arbetssätt. Vi kommer inom ramen för detta försök hantera så många inskickade problem som möjligt. Läs mer under Avgränsning nedan.

Detta händer sedan

Sista datum för att lämna in underlag är den 31 maj.

Den 26 juni beslutar kommittén vilka inskickade underlag Komet ska arbeta vidare med under hösten. En viktig bedömningsgrund är att frågeställningen ligger inom ramen för vårt uppdrag.

Beslutet återkopplas till er senast 1 juli.

Komet ska prioritera frågor inom teknikområden som svarar mot regeringens samverkansprogram eller är utpekade i Komets direktiv (precisionsmedicin, uppkopplad industri samt uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system).

Komets arbete ska bidra till en ansvarsfull teknikutveckling. Ansvarsfull teknikutveckling innebär enligt Komet att ett etiskt förhållningsätt tillämpas vid utveckling, användning och spridning av ny teknik. Det innebär även en medvetenhet om att teknikutvecklingen ska bidra såväl till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle som till stärkt konkurrenskraft.

Vad kan Komet göra?

  • Lämna förslag på nya eller ändrade regler i svenska lagar, förordningar eller föreskrifter.
  • Ta fram kunskapsunderlag
  • Övriga förslag (till exempel förslag avseende uppdrag till en eller flera myndigheter eller tillsättande av en särskild utredning)

Avgränsning

Vi ber er ha förståelse för att detta arbete genomförs i två syften. Dels för att hantera konkreta regelproblem, dels för att testa nya arbetssätt inom statlig förvaltning. Komet kommer därför inte kunna hantera alla inkomna frågor. Genom att testa ett nytt arbetssätt på detta sätt hoppas vi kunna undersöka om en funktion av detta slag kan göra nytta i Sverige samt vilken typ av frågor som kommer in och i vilken omfattning.

Det innebär också att arbetet avgränsas. Frågor som berör ändringar i till exempel internationella regelverk, lagen om offentlig upphandling samt regler om dataskydd (GDPR) kommer inte hanteras i detta skede.

Frågor och kontakt

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Stefan Hultquist
08-405 82 94
epost till Stefan

Anna Fridén
08-405 24 66
epost till Anna