1.   Integritetspolicy

Sedan maj månad 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i hela EU/ESS. Förordningen syftar till att förstärka din integritet vid behandling av dina personuppgifter. Som statlig kommitté tillsatt av regeringen tillämpar Komet Regeringskansliets (org.nr 212100-3831) integritetspolicy (version 1.0, 2018-05-21). I det följande redovisas hur Komet behandlar personuppgifter, när sådan behandling förekommer. Om redovisningen är oförenlig med Regeringskansliets policy gäller den sistnämnda.

2.   Allmänt om Komets behandling av personuppgifter

I syfte att bedriva en fungerande verksamhet i enlighet med Komets kommittédirektiv behöver Komet i vissa fall behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter Komet samlar in behandlas elektroniskt. Komet behandlar och lagrar uppgifterna i enlighet med offentlighetsprincipen, sekretessregler och arkivlagstiftningen. Komet håller en förteckning över alla behandlingar av personuppgifter. I vissa fall använder sig Komet av s.k. personuppgiftsbiträde. För tillgång till förteckningen, kontakta Komet (n.komet@gov.se).

3.   Så här hanterar Komet personuppgifter vid anmälan till Komets sändlista, beställning av material och anmälningar till seminarium och andra evenemang

Personuppgifter (namn, organisation/arbetsgivare, e-post) som lämnas i samband med anmälan till Komets sändlista, beställning av material och anmälningar till seminarium och andra evenemang sparas i Komets kontaktregister. När Komet arrangerar seminarier kommer vi att informera vid anmälningstillfället om att vi samlar in kontaktuppgifter inom ramen för vår verksamhetsutövning, för att kunna bjuda in till liknande tillfällen och för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt register på www.kommitten.se eller via n.komet@gov.se.

4.   Lagringstider

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter Komet samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

5.   Dina rättigheter

Komet kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera. Komet kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

6.   Begäran om registerutdrag

Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Komet registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta Regeringskansliet skriftligen (brev: Regeringskansliet, N 2018:04, 103 33 Stockholm, eller e-post: n.komet@regeringskansliet.se) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Komet/Regeringskansliet). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.